Deurbeleidregels

 

INTRODUCTIE OP TOP 40 DEURBELEIDREGELS

Iedere horecaondernemer heeft een bepaald profiel klant voor ogen. Daarnaast stelt hij of zij er natuurlijk eer in om in te staan voor de veiligheid van bezoekers. Die twee elementen leiden tot deurbeleid: criteria die bepalen wie wel of geen toegang krijgt.

Zo geredeneerd is er niets mis met een deurbeleid. Maar de ene regel is de andere niet en het Panel Deurbeleid vindt sommige regels wel acceptabel en andere niet.

Onderstaand is een Top 40 opgenomen van regels die eerder aan het Panel zijn voorgelegd en die in de waarneming van het Panel de toets der kritiek kunnen volstaan. Die vormen een handig hulpmiddel om zelf tot een deurbeleid te komen als dat er nog niet is, of een beter deurbeleid te formuleren dan er tot dusverre was.

Maar waarop is dat nu gebaseerd? Waarom vindt het Panel de ene regel wel toelaatbaar en de andere niet? Ook omdat er misschien ondernemers zijn die zelf een eigen deurbeleid willen formuleren of die aanvullende regels willen ontwikkelen, een korte uiteenzetting van de punten waarop het Panel regels toetst als die aan haar ter beoordeling worden voorgelegd.

Regels moeten transparant en eenduidig zijn

Voor een bezoeker moet duidelijk zijn waar hij/zij aan moet voldoen om toegelaten te worden en criteria moeten controleerbaar zijn. Word ik geweigerd omdat ik gympen aan heb, terwijl ik talloze ander bezoekers met gympen ongehinderd naar binnen zie gaan, dan is dat niet transparant en eenduidig.

Regels moeten zijn te handhaven

Een regel als “Onze bezoekers mogen niet onder invloed staan van alcohol” is in de praktijk niet te handhaven. Neem je dit letterlijk, dan zou je immers iedere bezoeker die een pilsje op heeft er uit moeten zetten en iedereen die elders al iets geconsumeerd heeft de toegang moeten weigeren. Hoewel dat ook niet 100 % eenduidig is, zou het Panel dan toch voorstellen een dergelijke bepaling te wijzigen in “Aangeschoten of dronken bezoekers worden niet toegelaten of uitgezet”.

Regels moeten niet onnodig vaag zijn geformuleerd 

Een regel als “Wij richten ons op bepaalde leeftijdsgroepen” zal nooit door het Panel worden geaccepteerd. Terwijl er niets mis is met de bepaling “Wij mikken op een doelgroep van 18 tot 24-jarigen”.

Geen regels die in de formulering al aangeven dat ze willekeurig worden toegepast

Het Panel is allergisch voor formuleringen in de trant van “kunnen geweigerd worden”. Dat geeft immers op voorhand al aan dat het criterium de ene keer wel en de andere keer niet wordt toegepast. Dat ondergraaft het belang van de regel (als je een regel echt belangrijk vindt hanteer je die consequent) en het leidt tot willekeur (de bezoeker is overgeleverd aan de welwillendheid van de gastheer die de regel de ene keer strikt en de andere keer niet handhaaft). Daarbij nodigt het uit tot discussies aan de deur waar niemand op zit te wachten.  In de meeste gevallen zal het Panel voorstellen de regel te schrappen of ervan te maken “worden geweigerd”.

Aanbevelingen van het Panel Deurbeleid

Naar aanleiding van huisregels die het Panel ontvangt van (niet)-convenantpartners kan zij op twee niveaus reageren:

• Het Panel kan horecaondernemers, nadat zij de huisregels heeft bestudeerd, in overweging geven om een bepaalde regel aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op hoe een regel is geformuleerd. Het staat de ondernemer dan vrij om de aanpassing wel of niet door te voeren, de aanpassing is voor het Panel dan geen principiële zaak.
• Dat is het wel, als het Panel een ondernemer stellig adviseert om een verandering door te voeren in zijn huisregels. In dat geval verwacht het Panel dat de voorgestelde wijziging door wordt gevoerd en dat er, wanneer dat niet gebeurt, gemotiveerd aan wordt gegeven waarop dat is gebaseerd. 

TOP 40 DEURBELEIDREGELS

Minimale leeftijd en legitimatie

• Minimale leeftijd 18 jaar.

• Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

• U dient tenminste 18, 21 of 25 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Overlast, Alcohol & Drugs

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

• Het is niet toegestaan dronken, aangeschoten of anderzijds onder invloed aan de deur verschijnen.

• Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.

• Geen toegang aan personen in bezit/en of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs)

• Bezit van drugs is een reden om de toegang te ontzeggen.

• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

Steek- en vuurwapens

• Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.

• Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie; en wordt de toegang tot de club in het vervolg ook ontzegd.

• Indien er bij de metaaldetector voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen, dan wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten. Wel kan de bezoeker, zich ontdaan hebbende van het voorwerp, alsnog trachten de (naam van de club) te bezoeken. 

• Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.

Houding bezoeker aan de deur

• Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).

• Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.

• Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen, worden niet toegelaten.

• Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

• Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De (naam club) is een club die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker.

• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

• U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn. Sportkleding, sportschoenen en caps zijn verboden.

• Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld:
- geen sportkleding of sportschoenen;
- geen kapotte kleding;
- geen onzedelijke kleding;
- geen petjes;
- geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

 Vernieling en Vandalisme

• Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.

• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

• Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

Groepen en reserveringen

• We houden ons het recht voor groepen groter dan …. (minimaal 4) te weigeren.

Recht van weigeren

• Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

• Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP kaarten zich aanmelden, dan wordt voor deze mensen ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd.

Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die dan de toegang wordt ontzegd nodigen wij ter kennismaking uit op de donderdag.

Besloten Feesten

• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

• Besloten party’s zullen apart worden geafficheerd en bekend worden gemaakt d.m.v. flyers en de website.

HUISREGELS

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn. Met name streeft de organisatie een gay-vriendelijke sfeer na.

• Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

• Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

• Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

Consumptie

• U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen.

• Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

 Garderobe

• Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de garderobe verplicht vanaf 21.00 uur.

• Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

 Eigendommen bezoeker

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,vermissing en/of beschadigingen.

Eigendom horecagelegenheid

• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten. 

• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Dit geldt ook voor flessen en blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing. 

Telefonie

• Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de zaak in verband met storing van onze elektronische apparatuur.

Calamiteiten

• Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

 Klachten

• Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.

• Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de directie melden.

• Klachten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week schriftelijk te worden gemeld.

online een klacht indienen?
Klik hier
of sms ‘KLACHT 010’ naar
3669

Street Talk

14 Augustus - Oude Binnenweg

Panel Deurbeleid Rotterdam
Grotekerkplein 5
Postbus 1812
3000 BV Rotterdam
T: +31 (0)10 411 39 11